INFORMACJA RODO

Podstawa informacji: Art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1) Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: VERIKON sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 42-217 przy ul. Skłodowskiej Curie 1A, 42-217 Częstochowa, NIP: 5732846526, REGON: 243353351
W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez e-mail: office@verikon.pl , telefon kontaktowy: 34 361 79 93

2) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu:
- podjęcia niezbędnych działań związanych z wywiązaniem się ze zlecenia, które Pani/Pan składa w naszej firmie, zawarcia umowy lub możliwości obsługi reklamacji
- w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach archiwalnych, dowodowych, podatkowych i rachunkowych
- a także wtedy, gdy kontaktuje się Pani/Pan z nami w celu uzyskania informacji o ofercie, w sprawie zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora
- poza tym wówczas, gdy istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i sług, składania ofert.

3) Okres przechowywania danych
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas realizacji zlecenia, a także po jego zakończeniu, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, podatkowych reklamacji oraz archiwizacji.
W ramach działań marketingowych, w przypadku braku zainteresowania ofertą, Pani/Pana dane nie będą przechowywane.

4) Odbiorcy danych:
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do wykonywanych usług lub obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
1) naszym upoważnionym pracownikom, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
2) podwykonawcom naszych usług
3) organom administracji publicznej w związku z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora;
4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;
5) podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe;
6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
7) podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;
8) podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe.
9) podmiotom świadczącym usługi reklamacyjne.
Dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

5) Prawa jakie Pani/Panu przysługują
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

 


 

GDPR information

Basis of information: Article 13 paragraph 1-2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 from 27.04.2016 on the protection of legal persons in connection with the personal data processing and on the direct flow of such data and repeal of directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) (OJ EU L 119, p. 1) -then GDPR .

1)Administrator of personal data
Administrator of Your personal data is: VERIKON limited liability company based in Częstochowa 42-217, Skłodowskiej Curie 1A, Tax number VAT: 5732846526, National Business Registry Number : 24335335.
In the matter of Your personal data protection and implementing Your rights, You can
contact us via e-mail: office@verikon.pl, phone
contact: 34 361 79 93

2) Purpose and legal basis of personal data processing by
Administrator
We process Your personal data in order to:
- take necessary actions related to performing order, which You place in our company, contracting or possibility of servicing complaint
- realization of duties resulting from rules of law, archival purposes, evidence purposes, tax and accounting purposes
- and also when You contact us for offer information, regarding conclusion of the contract or forwarding comments on Administrator's activities
- otherwise, when there is legitimate deal in the form of willingness to promote / present our goods and services, submitting offers.

3)The period of data storage
We store Your personal data for the duration of the order realization and also
after its completion, in order to fulfill the obligations resulting from law regulations, tax complaints and archiving.
Within marketing activities, due to the lack of interest in the offer, Your data will not be stored.

4) Recipients of the data:
In some cases, when it will be necessary to provide services or legal obligation, Your personal data may be made available for the following recipients:
1) our authorized employees whom your personal details will be disclosed so that they can perform their duties;
2) subcontractors of our services;
3) public administration in relation to economic activity of Administrator;
4) entities providing the Administrator with services regarding software delivery;
5) entities providing cloud systems in which personal data is stored; entities providing hosting services;
6) entities providing postal and courier services;
7) entities providing software or hardware maintenance services;
8) entities providing accounting and financial services.
9) entities providing complaint services.
We forward personal data only in terms of achiving really necessary goals.

5) The rights You are entitled to:
1) the right to access Your data and receive a copy thereof;
2) the right to rectify (correct) Your data;
3) the right to delete data, restrict data processing;
4) the right to object towards data processing;
5) the right to transfer data;
6) the right to withhold agreement of personal data processing;
7) the right to press a complaint to the supervisory voice.

Providing the data is voluntary, but it is necessary to conclude contracts and other Administrator rights listed above.

Your personal data may be forwarded in a justified case outside the European Economic Area, Your personal data will not be forwarded automatically (including profiling).

KONTAKT

Biuro Verikon Polska
Adres: Skłodowskiej-Curie 1A, 42-217 Częstochowa
Telefon: +48 34 361 79 93
Email: office@verikon.pl
Web: www.verikon.pl
Znajdź nas
  • Facebook

Verikon - producent foteli Częstochowa. W naszej ofercie znajdują się nowoczesne i stylowe fotele tapicerowane wykonane z najwyższej jakości skór i tkanin. Zdobyte przez lata doświadczenie w dziedzinie mebli pozwala nam proponować najwygodniejsze fotele do biura, do salonu i do gabinetu, których funkcjonalność pozwoli Państwu w pełni się zrelaksować. Fotele skórzane z odchylanym oparciem, regulowaną wysokością siedziska, wysuwanym podnóżkiem oraz wygodnym zagłówkiem zapewnią maksymalny komfort podczas siedzenia. Verikon - fotele Częstochowa.